GDPR

Děkuji Vám za zájem o mé služby a návštěvu mých webových stránek. Vážím si vaší důvěry a proto je zde v souladu s férovým jednáním i Nařízením EU o ochraně osobním údajů připraven následující text.
Jeho účelem je informovat vás o způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat, a to v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), které nahradilo předchozí pravidla ochrany osobních údajů dané Zákonem č. 101/2000 Sb.

Kdo je správce

Správcem je Dagmar Dosedělová,  IČ: 602849060 , se sídlem v Olomouci, Hrachoviska 63. S jakýmikoliv dotazy ohledně GDPR mě můžete kontaktovat na telefonu +420 777026830 nebo emailu dagmar.dosedelova@seznam.cz .

Prohlášení správce

Prohlašuji, že vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s nimi zacházeno v souladu s nejnovějšími požadavky jednak morálními, jednak etickými a také technickými. Splňuji všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a zpracování osobních údajů

Z vašich osobních údajů využívám a uchovávám pro potřeby plnění zakázek:
Jméno a příjmení, telefon, email, případně adresa (vždy pro identifikaci a komunikaci), pohlaví (pro potřeby oslovení).

Kontaktní údaje jsou využívány pouze pro potřeby kontaktu a identifikace klienta, případně pro zaslání pozvánky nebo upozornění na nový článek, novinku na blogu, pozvánku na akci, pořádanou Dagmar Dosedělovou uvedenou na www.balcon.cz  nebo ve spolupráci. Kontakty také mohou být využívány v případě nečekané změny termínu ze strany poskytovatele.

Osobní data určená pro kontakt a plánování termínů a setkání jsou spravována a uchovávána pouze mnou, Jiřím Ledvinkou.

Údaje potřebné pro fakturaci (jméno, adresa, obecný obsah zakázky, výše platby, případně IČO) jsou vyžadovány zákony o účetní a daňové evidenci a používám je pro účely vedení účetnictví.

Při procházení mých webových stránek používá můj poskytovatel webových služeb  Webdesign Studiolkm.cz cookies a základní statistiku návštěvnosti. V rámci tohoto jsou anonymně analyzovány údaje, jako je vaše IP adresa, které podstránky navštívíte a jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies nezpracovávám pro lepší cílení reklamy, ale pouze pro ověření čtivosti článků a atraktivnosti jednotlivých stránek, abych mohl zlepšovat kvalitu poskytovaných informací a jejich formu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny vaše osobní údaje získávám od vás s vaším vědomím a poskytujete je pro potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (v případě účetnictví).

Žádné vaše osobní údaje nejsou nikde sdíleny, a to ani v anonymizované podobě.

Moje technika je zabezpečena v souladu s nejnovějšími běžně dostupnými prostředky kvalitní ochrany elektronických dat. Elektronické zadání zakázek emailovou nebo sms formou je bezpečně uloženo u poskytovatele emailových a telefonických služeb, jejichž databáze jsou zabezpečeny v souladu s ochranou osobních údajů a aktuálními požadavky na bezpečnost profesionálních či firemních emailových a telefonických providerů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, jak je s vašimi daty nakládáno, což plním touto stránkou / formulářem.

Máte právo na nahlédnutí na vaše osobní údaje. Můžete mě kdykoliv kontaktovat a já vám doložím, jak vaše osobní údaje uchovávám a můžete si je také kdykoliv zkontrolovat.

Máte právo na výmaz vašich údajů z mé databáze. Můžete kdykoliv požádat ať už telefonicky nebo emailem a já vaše údaje bez odkladu a definitivně vymažu.
V některých případech existuje zákonná povinnosti evidovat některé údaje i po výmazu všech ostatních po určitou dobu (např. evidence vystavených daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje kromě těch, které jsou vázány jiným zákonem.

Máte právo na přenositelnost vašich údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, opět mne kontaktujte a já vám pošlu vaše údaje ve strojově čitelné formě a vymažu je z mé databáze.

Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není nakládáno v souladu s platnými předpisy, máte právo na podání stížnosti u UOOO, ale budu ráda, pokud v případě takového podezření kontaktujete nejprve mě, abych měl možnost případné nesrovnalosti okamžitě napravit.

Máte právo na omezení zpracování a vymezení účelu zpracování vašich dat. Můžete mě informovat, že chcete zanechat v databázi nebo mých záznamech např. jen údaje pro potřeby budoucích konzultací, ale nepřejete si nadále zachovávat údaje z našich konzultačních sezení, či emailovou komunikaci. Nebo když máte podezření, že zpracovávám vaše údaje nepřesné údaje nebo je zpracovávám jinak, než si přejete, můžete požádat o vymazání nebo omezení (zastavení) zpracování té které části osobních údajů, která může být takto dotčena.

Máte právo na změnu a doplnění vašich údajů. Pokud budete mít nové kontaktní údaje nebo zjistíte, že používám vaše zastaralé a neplatné údaje, můžete své údaje aktualizovat.

Třetí osoby a strany

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytovatele webových a emailových služeb, společnosti Webdesign Studiolkm.cz (např. v rámci uložené zabezpečené a šifrované emailové komunikace). Jejich chráněná databáze rovněž podléhá nařízení GDPR. Kopie vydaných faktur a daňových dokladů zpracovává jednou za rok externí účetní, také vázán mlčenlivostí a pravidly GDPR, vůči svým klientům.

Vaše údaje jsou zpracovány pouze na území Evropské unie.


Bal-con
Balance - connection

PO, Út, Pá 9.30-15.00 / St, Čt. - pro objednané

webdesign 2024 studiolkm.cz